स्नातकोत्तर तह प्रथम खण्डको मौका परीक्षा समेत दिने परीक्षार्थीहरुको आवेदन फाराम भर्ने अवधि थप गरिएको सम्वन्धि सूचना