Notices

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारे सूचना

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बारे सूचना

स्नातक तह ( बि.एस्सी., बि.एड तथा बि.बि. एस) प्रथम वर्षमा नयाँ भर्ना सम्बन्धी सूचना

स्नातकोत्तर तह प्रथम समेष्टरको नियमित तथा आंशिक मौका परीक्षा आवेदन फारम भर्नुे सम्बन्धी सूचना ।

प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

स्नातकोत्तर तह प्रमथ सेमेष्टरमा भर्नाको लागि अनलाईन फाराम भर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धी सूचना

त्रि.वि. रजिष्टेशन भर्ने म्याद पुनः थप गरिएको सूचना

सूचना

प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना

त्रि.वि. रजिष्टेशन भर्ने म्याद थप गरिएको सूचना

गोरखा क्याम्पस, गोरखाको स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी संसोधित सूचना

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना

अत्यन्त जरुरी सूचना

जानकारी सम्बन्धमा

अत्यन्त जरुरी सूचना

स्नातकोत्तर तहको शोधपत्र बुझाउने समय थप सम्बन्धी सूचना

स्नातक तह ४ वर्ष र ३ वर्षेको आंशिक तथा मौका छुट परीक्षा आवेदन फाराम भनेृ सम्बन्धी सूचना

स्नातक तह तेश्रो वर्षको आन्तरिक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धी सूचना
३ वर्षे र ४ वर्षे स्नातक तह द्धितीय वर्ष तथा मौका परीक्षा दिने परक्षिार्थीहरुका लागि परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना
भौतिक रुपमा उपस्थित भई (Face to Face) संचालन सम्बन्धी सुचना
स्नातक तह प्रथम र दोश्रो वर्षको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
सूचना
परीक्षा सम्बन्धी सुचना
विज्ञप्ति
गरिव तथा जेहेन्दार क्षात्रवृति एवं निःशुल्कवृत्ति सम्बन्धी सुचना
शुभकामना
जानकारी सम्बन्धमा
स्नातकोत्तर तह चौथो सेमेष्टरको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना
जानकारी सम्बन्धमा
बिदाई कार्यक्रम सम्बन्धमा
पठन पाठन बन्द गरिएको सूचना
Online कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना
सूचना
The Educator Journal लाई स्तरिकरण गर्ने सम्वन्धि सूचना
स्नातकोत्तर तह तेस्रो सेमेष्टरमा भर्ना सम्वन्धी सूचना
स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेष्टर अनलाइन कक्षा बन्द सम्वन्धी सूचना